Rechten van het kind

Ieder kind heeft rechten. In de Verklaring van de Rechten van het Kind op de 14e algemene vergadering van de Verenigde Naties zijn deze rechten vastgelegd. De verkorte versie luidt als volgt:

  1.  Het kind moet alle in deze verklaring genoemde rechten genieten.
  2. Het kind moet bescherming genieten en zich kunnen ontwikkelen in vrijheid en waardigheid.
  3. Het kind moet van zijn geboorte af recht hebben op een naam en een nationaliteit.
  4. Het kind heeft er recht op om in gezondheid op te groeien.
  5. Het achtergestelde kind heeft recht op speciale behandeling.
  6. Het kind heeft recht op liefde en begrip.
  7. De belangen van het kind behoren het leidend beginsel te zijn van hen, die voor opvoeding en leiding verantwoordelijk zijn.
  8. Het kind behoort te allen tijde tot de eersten, die recht hebben op hulp en bescherming.
  9. Het kind moet beschermd worden tegen alle vormen van verwaarlozing.
  10. Het kind moet worden grootgebracht in een geest van begrip, verdraagzaamheid onder de volken, vrede en wereldbroederschap.